REKRUTACJA

  1. Home
  2. Rekrutacja

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

22.02. - 08.03.2021 r. (do godz. 15.00) - składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  w szkole podstawowej

09.03. - 11.03.2021 r. - prace Komisji Rekrutacyjnej

12.03.2021 r. (godz. 9.00) - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

15.03. - 19.03.2021 r. (do godz. 15.00) - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej

23.03.2021 r. (godz. 9.00) - opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

18.08. - 20.08.2021 r. (do godz. 15.00) - składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami   i oświadczeniami.

23.08. - 24.08.2021 r.  - prace Komisji Rekrutacyjnej

25.08.2021 r. (godz. 9.00) -  opublikowanie w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

25.08.2021 r. - 26.08.2021 r. (do godz. 15.00) -  pisemne potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

27.08.2021 r. (godz. 9.00) -  opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022-kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe, o jednakowej wartości

 

 

Lp.

Kryteria

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.)- kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.)  kserokopia dokumentów obojga rodziców, poświadczona za zgodność z oryginałem przez jednego z rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  wraz z prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktem zgonu - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

(samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Kryteria oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego)  do klas pierwszych szkół podstawowych ustalone przez organ prowadzący

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

kandydat, który uczęszczał do przedszkola znajdującego się na terenie obwodu danej szkoły  podst.

25

Dane we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

2.

kandydat, który zamieszkuje na terenie Gminy Rudnik

15

Dane we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

3.

kandydat, którego rodzeństwo również kandyduje do danej szkoły podstawowej lub kontynuuje naukę w tej szkole

5

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

4.

kandydat, którego droga do danej szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej

2

Dane we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie dotyczące samodzielnego powrotu ze szkoły

Zgoda na udział w zajęciach logopedii

Wniosek o objęcie nauką języka mniejszości narodowej - j. niemiecki 

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

Zgoda na naukę religii

 

Zgoda na dowóz dziecka autobusem

 

ZSP Rudnik - ulotka

Dołącz do nas!