REKRUTACJA

  1. Home
  2. Rekrutacja

zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie rekrutacji z dnia 2.04.2020

WAŻNE - w sprawie rekrutacji do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas I

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik, na rok szkolny 2020/2021

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz. 996) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców) składa się do dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 20 marca 2020r.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:

1) dzieci 7-letnie  - urodzone w 2013r.,

2) dzieci 6-letnie - urodzone w 2014r. - na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

c) oraz dzieci , którym odroczono obowiązek szkolny.

II. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ww. ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

WAŻNE INFORMACJE: O przyjęciu dziecka do I klasy szkoły podstawowej  NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

PRZEBIEG REKRUTACJI do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik w roku szkolnym 2020/2021 określone zostały w Zarządzeniu nr RZW.020.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym.

- zarządzenie Wójta Gminy Rudnik 

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

  • pobierają wniosek/zgłoszenie w  szkole, (lub ze strony internetowej) po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w sekretariacie szkoły.


 

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Rudniku

- karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej 

- upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

 

- wniosek o naukę j. mniejszości narodowej - j.niemiecki 

-zgoda na udział w akcji "Owoce i warzywa" oraz " Szklanka mleka"

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa dziecka  w zajęciach dodatkowych w logopedą

- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

- zgoda/ oświadcznie rodzica/prawnego opiekuna o dowozie dziecka do i z szkoły 

- zgoda na naukę pływania 

 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa dziecka na zajęciach religii

- oświadczenie dotyczące samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu