ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  1. Home
  2. Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

harmonogram zajęć

 

 

Informacje dodatkowe:

Szkolne Koło Sportowe (SKS)

·         Nauczyciel prowadzący - Bożena Walaszek

  • treningi piłkarskie: poniedziałek, środa, piątek, godz. 16:30 -18.00
  • mecze ligowe: sobota,  godz. 10:00 – 12:00
  • adresaci - chłopcy z klas 7 i 8

 

Szkolne koło teatralne Tik – Tak

Szkolne koło teatralne działa w szkole od ponad 10 lat. Wśród młodych aktorów są obecnie uczniowie klas II-IV. Nasi utalentowani uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i prezentują swoje aktorskie zdolności przed szkolną publicznością. Mają już za sobą swoje pierwsze występy w przedstawieniu pt.”Sąd nad papierosem” i „Dary czterech wróżek”.

Celem programu SKT jest przede wszystkim dobra zabawa i rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów oraz:

-rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,

-rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem,

-wzbogacanie czynnego słownika dzieci,

-rozwijanie umiejętności przedstawienia poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,

-wydobywanie i ukierunkowywanie emocji i uczuć,

-doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanym przedstawieniu,

-wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie oraz współpracy w grupie,

-udział w przygotowaniu scenografii, strojów.

 

W roku szkolnym 2021 / 2022 zajęcia odbywają się w piątki na lekcji 6 od 12.45 – 13.30. Obecnie zespół teatralny liczy 14 osób.

Opiekunem SKT jest Karina Sekuła

 

Szkolne Koło Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest ksiądz proboszcz lub katecheta.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Opolskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;

z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Rudniku działa od 2009 roku. Celem pracy wolontariuszy jest pomoc bliźniemu poprzez prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły lub włączanie się w akcje ogólnopolskie. Organizowanie akcji wspierają nauczyciele, rodzice oraz Caritas parafialny wraz z księdzem proboszczem. Spotkania członków wolontariatu odbywają się raz w tygodniu. Dla uczniów SKC organizowane są ogniska integracyjne, pielgrzymki, wycieczki.

https://zsp-rudnik.pl/aktualnosci/10/caritas.html

  • Trwa całoroczna akcja zbieram znaczki pocztowe dla misji. Gromadzone są zużyte znaczki pocztowe wycięte z pocztówek lub listów, następnie wysyłane są do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.
  • O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie szkoły.