ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  1. Home
  2. Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Informacje dodatkowe:

ZAJĘCIA SPORTOWE

 

Na zajęcia sportowe w naszej szkole może uczęszczać każdy uczeń.

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych

 

Treningi dla klasy I-III odbywają się w dniach:

wtorek - godz. 14.30 - 16.00

piątek - godz.14.30 - 16.00

 

Treningi dla klas IV - VIII odbywają się w dniach:

poniedziałek - godz. 16.00 - 17.30

środa - godz.16.00 - 17.30

 

Zajęcia odbywają się na hali sportowej lub na boisku piłkarskim.

 

 

"Sport to zabawa - baw się i wygrywaj" - do zabawy zaprasza Bożena Walaszek

 

 

 

Szkolne Koło Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest ksiądz proboszcz lub katecheta.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Opolskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;

z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Rudniku działa od 2009 roku. Celem pracy wolontariuszy jest pomoc bliźniemu poprzez prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły lub włączanie się w akcje ogólnopolskie. Organizowanie akcji wspierają nauczyciele, rodzice oraz Caritas parafialny wraz z księdzem proboszczem. Spotkania członków wolontariatu odbywają się raz w tygodniu. Dla uczniów SKC organizowane są ogniska integracyjne, pielgrzymki, wycieczki.

https://zsp-rudnik.pl/aktualnosci/10/caritas.html

  • Trwa całoroczna akcja zbieram znaczki pocztowe dla misji. Gromadzone są zużyte znaczki pocztowe wycięte z pocztówek lub listów, następnie wysyłane są do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.
  • O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie szkoły.

W tygodniu misyjnym, w  ostatnim tygodniu października wolontariusze SKC  poprowadzili w kościele modlitwę różańcową w intencji Misji świętych. Starsi uczniowie czytali rozwarzania, a młodsi odmawiali poszczególne dziesiątki różańca.

   

Do końca listopada trwa zbiórka zabawek dla dzieci z domów dziecka, przybyłych do Polski z Ukrainy. Dużą część uzbieranych zabawek została już dostarczona do centrali Caritas w Opolu. Za wszystkie dary dziekujemy.