ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  1. Home
  2. Zajęcia pozalekcyjne

1. Koło teatralne

Szkolne koło teatralne Tik – Tak                     

Szkolne koło teatralne działa w szkole ponad 10 lat. Wśród młodych aktorów są uczniowie od klasy IV do klasy VIII. Nasi utalentowani uczniowie  bardzo chętnie występują we wszelkich formach występów, koncertów, akademii i teatrzyków szkolnych.

W roku szkolnym 2019 / 2020 zajęcia  koła  teatralnego  przeznaczone  są  dla  uczniów  klas  IV-VIII  i odbywają się w poniedziałki  od 14.30 -15.15.Obecnie  zespół  teatralny  liczy 10 osób.

Program  spotkań  przewiduje:

  • organizowanie  przedstawień  okolicznościowych (DEN, jasełka);
  •  przygotowania  do  konkursów  recytatorskich;
  •  wykonywanie  scenografii, dobór  kostiumów  i  muzyki;
  •  podjęcie   działania w  innych  formach   teatralnych (kukiełki) i  występy  dla   młodszych   klas;   

 Opiekunem  SKT  jest  nauczyciel   j. polskiego -  Koryna Marcinkowska

http://sprudnik.pl/wydarzenia/10/view/opowiesc-wigilijna.html

2. Szkolne Koło Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest ksiądz proboszcz lub katecheta.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Opolskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;

z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Rudniku działa od 2009 roku. Celem pracy wolontariuszy jest pomoc bliźniemu poprzez prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły lub włączanie się w akcje ogólnopolskie. Organizowanie akcji wspierają nauczyciele, rodzice oraz Caritas parafialny wraz z księdzem proboszczem. Spotkania członków wolontariatu odbywają się raz w tygodniu. Dla uczniów SKC organizowane są ogniska integracyjne, pielgrzymki, wycieczki.

http://sprudnik.pl/aktualnosci/10/caritas.html

  • Trwa całoroczna akcja zbieram znaczki pocztowe dla misji. Gromadzone są zużyte znaczki pocztowe wycięte z pocztówek lub listów, następnie wysyłane są do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.

  • O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie szkoły.

3. Koło umuzykalniające

Nauczyciel prowadzący - Izabela Sapała

4. Zajęcia sportowe SKS

Nauczyciel prowadzący - Bożena Walaszek

Termin - piątek, 7 lekcja

Adresaci - klasy 1-3

5. Zajęcia sportowe - piłka nożna

Nauczyciel prowadzący - Bożena Walaszek

Termin - poniedziałek, środa, piątek, godz. 16-17.30

Adresaci - chłopcy z klas 5 i 6

6. Kółko artystyczne

Nauczyciel prowadzący - Izabela Jośko

Termin - piątek, 7 lekcja

7. Zajęcia z uczniem zdolnym i potrzebującym pomocy

Nauczyciel prowadzący - Izabela Sapała, Iwona Kurzywilk, Elżbieta Ogrodnik

Termin - czwartek, 4 lekcja; piątek, 1 lekcja; poniedziałek, 6 lekcja

Adresaci - uczniowie klas 1, 2, 3

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Nauczyciel prowadzący - Bożena Herman-Nowak

Termin - piątek, 7 lekcja

Adresaci - uczniowie klasy 5

9. Kółko dziennikarskie Myk-Tyk

Nauczyciel prowadzący - Krystyna Rudek-Kampka

10. Kółko plastyczne

Nauczyciel prowadzący - Gabriela Horny

Termin - wtorek, 8 lekcja

11. Program zdrowotny "Zdrowe nie trudne"

Nauczyciel prowadzący - Krystyna Rudek-Kampka

12. Zajęcia z logopedą

Nauczyciel prowadzący - Krystyna Rudek-Kampka

Adresaci - uczniowie klas 1-4

13. Zajęcia na basenie

Adresaci - uczniowie klas 1-3

14. Zajęcia z nauki programowania

Nauczyciel prowadzący - Jan Kozyra

15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Nauczyciel prowadzący - Karina Sekuła

16. Zajęcia społeczno-emocjonalne

Nauczyciel prowadzący - Karina Sekuła

17. Gimnastyka korekcyjna