ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  1. Home
  2. Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Informacje dodatkowe:

Szkolne Koło Sportowe (SKS)

·    

Zajęcia SKS 
Zajęcia sportowe w naszej szkole odbywają się w dniach:
Poniedziałek - godz.16.00 - 17.30
Środa - godz. 16.00 - 17.30
Piątek - rozgrywane są mecze ligowe młodzików
W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy III, IV, V, VI
 
 
Dla uczniów z klasy I, II zajęcia sportowe odbywają się w dniach:
Poniedziałek - godz.14.45 - 15.45
Środa - godz. 7.45 - 8.45
Sobota - rozgrywane są turnieje dla grupy Żaków
 
Prowadząca - Bożena Walaszek
 

 

Szkolne koło teatralne Tik – Tak

 

Celem programu SKT jest przede wszystkim dobra zabawa i rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów oraz:

-rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,

-rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem,

-wzbogacanie czynnego słownika dzieci,

-rozwijanie umiejętności przedstawienia poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,

-wydobywanie i ukierunkowywanie emocji i uczuć,

-doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanym przedstawieniu,

-wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie oraz współpracy w grupie,

-udział w przygotowaniu scenografii, strojów.


 

W roku szkolnym 2022 / 2023 zajęcia odbywają się w czwartki na lekcji 7 od 13.40– 14.25.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w zajęciach.

Opiekunem SKT jest Karina Sekuła

 

Szkolne Koło Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym jest ksiądz proboszcz lub katecheta.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Opolskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;

z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Rudniku działa od 2009 roku. Celem pracy wolontariuszy jest pomoc bliźniemu poprzez prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły lub włączanie się w akcje ogólnopolskie. Organizowanie akcji wspierają nauczyciele, rodzice oraz Caritas parafialny wraz z księdzem proboszczem. Spotkania członków wolontariatu odbywają się raz w tygodniu. Dla uczniów SKC organizowane są ogniska integracyjne, pielgrzymki, wycieczki.

https://zsp-rudnik.pl/aktualnosci/10/caritas.html

  • Trwa całoroczna akcja zbieram znaczki pocztowe dla misji. Gromadzone są zużyte znaczki pocztowe wycięte z pocztówek lub listów, następnie wysyłane są do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.
  • O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie szkoły.

W tygodniu misyjnym, w  ostatnim tygodniu października wolontariusze SKC  poprowadzili w kościele modlitwę różańcową w intencji Misji świętych. Starsi uczniowie czytali rozwarzania, a młodsi odmawiali poszczególne dziesiątki różańca.

   

Do końca listopada trwa zbiórka zabawek dla dzieci z domów dziecka, przybyłych do Polski z Ukrainy. Dużą część uzbieranych zabawek została już dostarczona do centrali Caritas w Opolu. Za wszystkie dary dziekujemy.