Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników

  1. Home
  2. Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Abp J. Gawliny w Rudniku
w  roku szkolnym 2019/2020

 

1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

2. Wypożyczane uczniom podręczniki są własnością Szkoły.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników (dotyczy tylko podręczników zakupionych z dotacji MEN[1] ).

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

5. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły dziecka.

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

9. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

10. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

11. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

12. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością Szkoły.

13. Uczeń zobowiązany jest do podpisania podręczników imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym miejscu, przechowywania w okładce, chronienia przed zniszczeniem lub utratą.

14. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.

15. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

16. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/prawny opiekun dziecka.

17. Za zniszczenie uznaje się rzecz nienadającą się do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem.

18. Za uszkodzenie uznaje się zalanie, rozerwane, popisane książki, sklejone, wyrwane, podarte kartki, zniszczone okładki.

19. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

20. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczanie zobowiązany jest do odkupienia tego samego podręcznika.

21. Decyzję o tym, że podręcznik nie nadaje się do ponownego użytku podejmuje trzyosobowa komisja składająca się z wyznaczonych przez Dyrektora nauczycieli.

22. Rodzic/prawny opiekun podpisuje regulamin, że zapoznał się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będzie się do nich stosował. Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 691).

 

 

 

                   Dyrektor Szkoły                                                                        Rudnik, 01. 09. 2019 r.

            mgr Aleksandra Woźniak 

 

 

[1]Podstawa Prawna: Art.64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017., poz. 2203).