REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU

  1. Home
  2. Rekrutacja do przedszkola w rudniku

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

09.02.2023 r. - 17.02.2023 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

20.02.2023 r. - 03.03.2023 r. - składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola

06.03.2023 r. - 10.03.2023 r. - prace Komisji Kwalifikacyjnej

10.03.2023 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

10.03.2023 r. - 16.03.2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej (zawieranie umów)

17.03.2023 r.  - opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

17.04.2023 r. - 21.04.2023 r. - składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

24.04.2023 r. - 26.04.2023 r.  - prace Komisji Kwalifikacyjnej.

26.04.2023 r.  -  opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

26.04.2023 r. - 05.05.2023 r. -  pisemne potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola ( zawieranie umów ).

08.05.2023 r.  -  opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023-kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  tzw. kryteria ustawowe, o jednakowej wartości

Lp.

Kryteria

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.)- kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.)  kserokopia dokumentów obojga rodziców, poświadczona za zgodność z oryginałem przez jednego z rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  wraz z prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktem zgonu - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

Kryteria oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego)  do przedszkoli ustalone przez organ prowadzący

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat w wieku 4 - 5 lat (liczony rocznikami)

10

Dane we Wniosku o przyjęcie dziecka.

2.

Kandydat posiadający opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym

8

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym – kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Kandydat zamieszkały w Gminie Rudnik

7

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

4.

Oboje rodzice (opiekunowie prawni), lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują zawodowo, studiują lub uczą się w trybie dziennym albo wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

5.

Rodzeństwo kandydata już uczęszcza do danego przedszkola lub szkołyna terenie gminy

3

 

6.

Kandydat, którego rodzina pozostaje pod opieką GOPS w Rudniku

2

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2023/2024 - ulotka

 

 

 

 

Rekrutacja 2023/2024 - plakat

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie rekrutacji

 

 

 

 

Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszola w Rudniku 2023/2024

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w Gminie Rudnik

Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu lub uczeniu się w trybie dziennym albo wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły na terenie Gminy Rudnik

Oświadczenie o pozostaniu rodziny pod opieką GOPS w Rudniku