REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU

  1. Home
  2. Rekrutacja do przedszkola w rudniku

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

07.03.2024 r. - 14.03.2024 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

15.03.2024 r. - 27.03.2024 r. - składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola

02.04.2024 r. - 04.04.2024 r. - prace Komisji Kwalifikacyjnej

05.04.2024 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

05.04.2024 r. - 11.04.2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej

12.04.2024 r.  - opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

10.06.2024 r. - 13.06.2024 r. - składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

14.06.2024 r. - 17.06.2024 r.  - prace Komisji Kwalifikacyjnej.

17.06.2024 r.  -  opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

17.06.2024 r. - 20.06.2024 r. -  pisemne potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola

21.06.2024 r.  -  opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025
-kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe, o jednakowej wartości

Lp.

Kryteria

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.)- kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.)  kserokopia dokumentów obojga rodziców, poświadczona za zgodność z oryginałem przez jednego z rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  wraz z prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktem zgonu - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - kserokopia dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

Kryteria przyjęcia do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów przyznana każdemu kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat jest dzieckiem zobowiązanym do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dzieckiem z odroczonym obowiązkiem szkolnym

100

 Dane z wniosku o przjęcie dziecka do przedszkola;

dla dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym dodatkowo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku gotowości szkolnej dziecka

2.

Oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic samotnie wychowujący kandydata:

1. pracują zawodowo lub

2. studiują lub uczą się w trybie dziennym lub

3. wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub

4. prowadzą gospodarstwo rolne

10

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

2. Zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu przez rodzica/opiekuna nauki w trybie dziennym

3. wydruk z CEGIG lub KRS

4. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

3.

Przedszkole jest placówką wychowania przedszkolnego najbliższą miejscu zamieszkania dziecka

8

Dane z wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

4.

Rodzeństwo kandydata już uczęszcza do tego samego przedszkola lub do zespołu szkolno-przedszkolnego

2

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

5.

Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do tego przedszkola i nie zostało do niego przyjęte

1

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium powinnyb yć wystawione w okresie jednego miesiąca, poprzedzającego datę złożenia wniosku i mogą podlegać weryfikacji w toku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w dokumencie lub oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Brak dołączenia dokumentów, potwierdzających spełnienie kryterium, skutkuje brakiem naliczenia punktacji właściwej dla tego kryterium.

 

WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE PLACÓWKI – ul. Słoneczna 1, 47-411 Rudnik

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie rekrutacji - nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie rekrutacji - nr 2

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszola w Rudniku 2024/2025

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o  uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego

Oświadczenie o uczestniczeniu dziecka w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola