Nabór na stanowisko sprzątaczki
Nabór na stanowisko sprzątaczki
 • 16 Wrzesień 2021

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZKI

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku

ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku

 

 1. Miejsce pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku

ul. Słoneczna 1

47-411 Rudnik

 1. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

 2. Rodzaj stosunku pracy: umowa na pracę okres próbny z możliwością przedłużenia

 3. Termin zatrudnienia: od wrzesień 2021 r.

 4. Liczba osób do zatrudnienia: 3

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie polskiego obywatelstwa.

 2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole/przedszkolu.

 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 5. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 6. Nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.

 2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

 3. Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.

 4. Odporność na stres.

 5. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

 

6. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku sprzątaczki:

 1. Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole/przedszkolu.

 2. Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.

 3. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV z z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz dotychczasowe zatrudnienie.

 2. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska intendenta.

 3. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 4. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.

 

 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie:

 1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku,
  ul. Słoneczna 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „
  Nabór na stanowisko sprzątaczki” w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godz. 8.00. (liczy się data wpływu do placówki).

 2. e-mailem zatytułowanym Nabór na stanowisko pracownika obsługi powierzchni płaskich” na adres: zsorudnik@wp.pl do dnia 20 września 2021 r. do godz. 8.00.

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Wymagane dokumenty (CV) powinny być opatrzone klauzulą: 

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

* Zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 93.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Weronika Żymełka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej placówki.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, 47-411 Rudnik, ul. Słoneczna 1. jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku.

 

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod.oswiata@interia.pl

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • usunięcia danych osobowych;

 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.