NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA
NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA
 • 12 Lipiec 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik naboru na stanowisko intendenta

 

NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO INTENDENTA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku

ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko intendenta

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku

 

 1. Miejsce pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku

ul. Słoneczna 1

47-411 Rudnik

 

 1. Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy (jeden etat)
 2. Rodzaj stosunku pracy: umowa na czas zastępstwa
 3. Termin zatrudnienia: od wrzesień 2021 r.
 4. Liczba osób do zatrudnienia: 1
 5. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie preferowane w kierunku dietetyka, technologii żywności i żywienia, technik usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 3. Doświadczenie w pracy w placówkach zajmujących się dystrybucją żywności.
 4. Bardzo dobra obsługa komputera, pakietu MS Office oraz internetu.
 5. Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy.
 8. Obywatelstwo polskie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziany kurs intendenta.
 2. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej.
 3. Znajomość zasad żywienia.
 4. Znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 5. Znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP.
 6. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, terminowość, obowiązkowość, samodzielność.
 7. Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.
 8. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 9. Dyspozycyjność.
 10.  Odporność na stres.

 

       8. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

 1. Zaopatrywanie kuchni szkolnej w potrzebne produkty żywieniowe i gospodarcze (składanie zamówień u kontrahentów, dokonywanie zakupów).
 2. Współudział wraz z kucharką szkolną w ustalaniu jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności, gramatury potraw oraz alergenów.
 3. Przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami HACCP.
 4. Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów na kartotekach magazynowych.
 5. Terminowe przyjmowanie odpłatności za żywienie, księgowanie, wpłacanie do banku.
 6. Utrzymywanie magazynu środków żywności w należytym stanie sanitarno-porządkowym.
 7. Sporządzanie raportów żywieniowych oraz ich terminowe przedkładanie w księgowości zespołu.
 8. Wywieszanie jadłospisów na tablicy ogłoszeń w szkole podstawowej i przedszkolu oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej placówki.
 9. Utrzymanie kosztu produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej.
 10.  Czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej.
 11.  Jako „kierownik” kuchni sprawowanie nadzoru nad kucharkami, pomocami kuchennymi, praktykantami i stażystami.
 12.  W razie potrzeby pomoc w kuchni przy przygotowywaniu i wydawaniu obiadów.
 13.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu.

 

       9.  Wymagane dokumenty:

 1. CV z z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska intendenta.

 

 

 

       10. Termin i miejsce składania dokumentów:

          Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie:

 1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku,
  ul. Słoneczna 1
 2. pocztą na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku ul. Słoneczna 1, 47-411 Rudnik z dopiskiem: „Nabór na stanowisko intendenta” w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 13.00. (liczy się data wpływu do placówki).
 3. e-mailem zatytułowanym „Nabór na stanowisko intendenta” na adres: zsorudnik@wp.pl   do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 13.00.

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Wymagane dokumenty (CV) powinny być opatrzone klauzulą: 

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

* Zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 93.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Weronika Żymełka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej placówki.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, 47-411 Rudnik, ul. Słoneczna 1. jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku.

 

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod.oswiata@interia.pl

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 •  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.